I. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Website Rosmake.com sử dụng thông tin của Người tiêu dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Người tiêu dùng.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người tiêu dùng và ROSMAKE COSMETICS.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người tiêu dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người tiêu dùng.
- Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng.
- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người tiêu dùng tại ROSMAKE COSMETICS.
- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


II. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Thời gian lưu trữ thông tin của bạn là vô thời hạn.
- Người tiêu dùng hoàn toàn có thể từ chối và yêu cầu ROSMAKE COSMETICS xóa thông tin cá nhân của Người tiêu dùng đã cung cấp, từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng nếu thấy không phù hợp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua email, hoặc gọi điện thoại. ROSMAKE COSMETICS hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của Người tiêu dùng, cam kết thực hiện xóa dữ liệu thông tin cá nhân của Người tiêu dùng khi nhận được yêu cầu của Người tiêu dùng. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của Người tiêu dùng có liên quan đến đơn hàng, hay dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi thì vẫn được ROSMAKE COSMETICS quản lý và lưu hành nội bộ.